Услуги

Йонизиращите лъчения са област, в която се изисква тясна специализация, особено професионален подход и детайлно познаване на нормативната база и практиките на специализираните контролни органи. За улеснение на своите клиенти Гамаконсулт предлага комплексно обслужване в следните области:

Проектиране и лицензиране на обекти с източници на йонизиращи лъчения – медицински диагностични и терапевтични кабинети и отделения, промишлени, научно-изследователски и метрологични лаборатории, средства и системи за технологичен контрол. Услугата включва извършване на изчисления за необходимата защита и обосноваването им съгласно изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, подготовка и съгласуване на всички необходими лицензионни и експлоатационни документи, консултации по избор на подходяща апаратура, защитни средства, средства за общ и индивидуален дозиметричен контрол, както и оказване на специализирана помощ по всички въпроси в тази област.

Превоз и временно съхранение на радиоактивни вещества. Разполагаме със специализирани транспортни средства и лицензия за превоз на радиоактивни вещества с транспортен индекс до 6.0 и тегло до 1200 кг. За улеснение на клиентите предлагаме лицензирано хранилище, в което пратките могат да престоят под съответна охрана до момента на експедиция. При спешни случаи можем да доставим вашите радиоактивни пратки до 24 часа във всяка точка на страната.

Изработка на лъчезащитни елементи и съоръжения. По заявка изработваме тежки лъчезащитни елементи – паравани, екрани, врати, апаратурни защити. Елементите могат да бъдат по предоставен от Вас или изработен от нас проект.

Измерване на пациентни дози съгласно изискванията на Медицински стандарт „Образна диагностика”. При желание на възложителя, предлагаме оценка на пациентните дози и сравняването им с референтните нива от медицински физик – експерт.

Контрол на качеството на рентгенови уредби. Услугата включва пускови и текущи изпитвания на поръчков или абонаментен принцип, съгласно изискванията на Наредба 30 на Министерство на здравеопазването и Медицински стандарт „Образна диагностика”. Дружеството е регистрирано като изпълнител на тези дейности в Министерство на здравеопазването.

© 1995- GAMMAKONSULT LTD